06-48616990 info@ontspannu.nl

weekendALGEMENE VOORWAARDEN ONTSPANNU! ONT-MOETEN IN HET SAUERLAND

Ontspannu! ontspanning en ontwikkeling
(email: info@Ontspannu.nl tel. 06-48616990), Coaching, trainingen en Ont-moetingen.

Klant: Een deelnemer die bij Ontspannu! een weekend weg gaat en de voor zichzelf en/of anderen, of door een derde voor zich laat boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ontspannu! en de klant, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1 – Totstandkoming overeenkomst

1.1 Een overeenkomst tussen Ontspannu! en de klant komt tot stand, door aanvaarding van het aanbod van Ontspannu! door de klant. Als dag van totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag, waarop de klant de e-mail bevestiging van zijn of haar aanmelding ontvangt.

1.2 De inhoud van de Ont-moeting weekend wordt bepaald door de gegevens, zoals die gepubliceerd zijn op de website van Ontspannu!, of in andere publicaties van aanbiedingen van Ontspannu!. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Ontspannu! niet. Ontspannu! draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.3 Elke door de klant verlangde afwijking of wijziging, van de door Ontspannu! aangeboden Ont-moeting behoeft de schriftelijke instemming van Ontspannu!. Indien een wijziging niet (meer) te realiseren is, kan de klant hierop geen aanspraak maken. Eventuele door Ontspannu! gemaakte extra kosten voor de afwijking of wijziging worden bij de klant in rekening gebracht.

1.4 Een klant die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Ontspannu! aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De klant die de overeenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens, betreffende hemzelf en/of de eventuele andere klant(en) verstrekken.

1.5 Indien de klant bij het totstandkomen van de overeenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door Ontspannu! te leveren diensten, zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Betaling

2.1 Na het aanmelden dient, een aanbetaling van € 50,- per persoon te worden voldaan

2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de  worden voldaan. Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

2.3 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Ontspannu!. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de klant van toepassing zijn en zal het reeds betaalde gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringskosten. (zie ook punt 4.1)

 Artikel 3 – Reisbescheiden en reisdocumenten

3.1 De klant dient bij vertrek en tijdens de Ont-moeting in het bezit te zijn van een geldig paspoort of id-bewijs. De door Ontspannu! vooraf toegestuurde documenten (electronisch of op papier) dient de klant op juistheid te controleren. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk een week na ontvangst van deze gegevens aan Ontspannu! gemeld te worden.

3.2 Ontspannu! is niet aansprakelijk in geval de klant niet aan de Ont-moeting, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Eventueel hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant.

3.3 Alle benodigde reisinformatie zal uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de klant worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardige redenen moet worden overschreden. De klant neemt contact op met Ontspannu! als hij of zij niet op tijd deze informatie heeft ontvangen.

3.4 Ontspannu! is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende de Ont-moeting en het verblijf. De klant zorgt zelf voor de in artikel 8.3 genoemde verzekering(en).

Artikel 4 – Annulering door de klant en in de plaats stelling

4.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de klant zijn voor iedere klant de volgende bedragen verschuldigd:

  • tot 2 maanden voor vertrek: de in artikel 2.1 genoemde aanbetaling;
  • van 2 maanden tot 1 maand voor vertrek: de aanbetaling en 10% van de totale reissom per persoon;
  • van 1 maand tot 3 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
  • van 3 weken tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
  • van 2 weken tot 1 week voor vertrek: 100% van de reissom.

4.2 Indien een klant verhinderd is kan hij een andere persoon voor hem in de plaats stellen. Ook voor de opvolgende klant gelden deze algemene voorwaarden.
De oorspronkelijke klant is naast zijn vervanger hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de reissom aan Ontspannu!.

Artikel 5 – Opzegging door Ontspannu!

5.1 Ontspannu! kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Ontspannu! aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.

5.2 Ontspannu! zal, met opgaaf van reden, de klant onverwijld schriftelijk of per e-mail van de opzegging op de hoogte brengen.

5.3 Ontspannu! heeft in ieder geval het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade indien:

  • het aantal aanmeldingen voor de betreffende week lager is dan het minimum aantal vermeld op de website van Ontspannu! en de opzegging minstens 4 weken voor vertrek gedaan wordt;
  • in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Ontspannu! en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; voorbeelden van overmacht zijn politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen; onverwachte omstandigheden met betrekking tot de verblijfsplaats.

Artikel 6 – Wijziging door Ontspannu!

6.1 Ontspannu! heeft het recht de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De klant heeft in dat geval recht op annulering en restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van Ontspannu!

7.1 Ontspannu! is jegens de klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd.

7.2 Ontspannu! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de klant, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de gezondheidsconditie van de klant;
  • handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Ont-moeting betrokken derden;
  • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Ontspannu! en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ontspannu! kunnen worden toegerekend.

7.3 Ontspannu! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

7.4 Voorzover Ontspannu! aansprakelijk gehouden kan worden voor door de klant geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van de reissom.

Artikel 8 – Verplichtingen van de klant

8.1 De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen. Indien hij zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Ont-moeting in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Ontspannu! van verdere deelname aan de Ont-moeting worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

8.2 De klant is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan Ontspannu! of diens vertegenwoordiger ter plaatse.

8.3 De klant is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door een gangbare reis- en ongevallenverzekering. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

8.4 Bij deelname aan een Ont-moeting weekend verklaart de klant schriftelijk aan Ontspannu!, dat hij in goede gezondheid verkeert en dat er geen (medische) bezwaren bestaan tegen wandelingen, zwemmen en andere gezonde beweegvormen. Indien wel sprake is van een medische klacht, dient de klant vooraf een schriftelijke verklaring van diens arts over te leggen, waarin bevestigd wordt dat er voor de klant geen belemmeringen zijn om deel te nemen.

8.5 De klant neemt op eigen risico deel aan een Ont-moeting en vrijwaart Ontspannu! voor aansprakelijkheid in dit opzicht.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij Ontspannu! en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Ontspannu! zal zo adequaat mogelijk reageren op de betreffende klacht

Loop je tegen een burn-out aan? Download nu mijn 51 allerbeste stresstips!